GDPR

Nota informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)


Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Za pośrednictwem tego dokumentu chcielibyśmy poinformować Cię o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z drinuniforma.ro, a także o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą.


Ogólnie rzecz biorąc, drinuniforma.ro przetwarza dane osobowe podane bezpośrednio przez Ciebie, gdy żądasz produktu lub usługi.


Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień złożonych online, w przypadku odmowy drinuniforma.ro nie jest w stanie zrealizować zamówienia.


W sytuacjach automatycznego przetwarzania, drinuniforma.ro gwarantuje Ci prawo do uzyskania interwencji ludzkiej od drinuniforma.ro, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji poprzez wysłanie wniosku w tej sprawie na adres dpo @ drinuniforma.ro.


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


W ramach współpracy między sprzedawcą a klientem, drinuniforma.ro może mieć możliwość przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). W takim przypadku drinuniforma.ro zapewni, że transfer zostanie dokonany do kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony, lub podejmie dodatkowe odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych, takie jak wdrożenie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych na poziomie europejskim lub obowiązkowe reguły korporacyjne.


Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji obowiązujących w przypadku przeniesienia do kraju trzeciego lub uzyskać ich kopię, możesz wysłać zapytanie do siedziby drinuniforma.ro od Dimitrie Gerota nr 103 Craiova lub na e- adres e-mail dpo @ drinuniforma.ro.


Okres przechowywania danych osobowych


Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia różnych obowiązków prawnych lub regulacyjnych.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą


Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:


· Dostęp – możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także ich kopię;


· Sprostowania – możesz żądać uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy są niekompletne lub niedokładne;


· Do bycia zapomnianym – w określonych sytuacjach możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;


· ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach możesz żądać warunkowego przetwarzania danych osobowych do czasu rozliczenia niektórych operacji związanych z Twoimi danymi;


· do sprzeciwu – w przypadku przetwarzania, którego podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów, możesz wnieść sprzeciw umotywowany wobec takiego przetwarzania;


· Przenoszenie danych – możesz zażądać przesłania podanych przez Ciebie i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, który może być automatycznie odczytywany.


Z każdego z powyższych praw można skorzystać wysyłając pisemny wniosek, podpisany i opatrzony datą, do siedziby drinuniforma.ro od Dimitrie Gerota nr 103 Craiova lub na adres e-mail dpo@drinuniforma.ro.


Jeżeli uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane, możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod powyższym adresem lub złożyć skargę do Krajowego Urzędu Nadzoru i Przetwarzania Danych Osobowych (ANSPDCP).